DỊCH VỤ: Tư vấn hồ sơ thủ tục MT

I. Dịch vụ tư vấn cung cấp:

1. Về môi trường
– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

– Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

– Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường.

– Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

– Hồ sơ xin cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

– Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

– Các báo cáo điều tra, khảo sát, đánh giá về tài nguyên, sinh vật.

2. Về tài nguyên nước

– Lập hồ sơ xin cấp phép/gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt/nước ngầm/nước biển.

– Lập hồ sơ xin cấp phép/gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

3. Hồ sơ khác

– Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường.

II. Dịch vụ công – khác

– Lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh hàng quý.

– Lập báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh hàng năm.

– Lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh (5 năm/lần).

(Nếu cần chi tiết hơn, xin liên hệ 0912 401 360 – Mr. Nguyễn Trung Ngọc – Trưởng phòng Tư vấn Dịch vụ Môi trường)