Năng lực Trang thiết bị

A. TRANG THIẾT BỊ QUAN TRẮC LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG

  • 1. QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
  • 2. QUAN TRẮC KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
  • 3. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Quan trắc lấy mẫu nước thải
Quan trắc lấy mẫu môi trường nền
Quan trắc lấy mẫu nước mặt
Quan trắc lấy mẫu nước biển ven bờ
Quan trắc lấy mẫu trầm tích đáy
Quan trắc lấy mẫu đất nông nghiệp
  • 4. KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2
Xe kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo (Di động cơ động phù hợp mọi loại địa hình)
Kiểm định viên đang làm việc trên xe kiểm định hiệu chuẩn
  • 5. TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH (PHÒNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG)
Trung tâm điều hành và quản lý số liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động
Trạm quan trắc môi trường không khí tự động – (Đang đặt tại huyện Hải Hà – Quảng Ninh)

B. NĂNG LỰC THIẾT BỊ PHÂN TÍCH PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thiết bị phân tích GC/MS
Thiết bị phân tích AAS-M6
Hệ thống phân tích ICP/MS

Hệ thống chuẩn độ tự động T9
Cân phân tích 5 số
Thiết bị phân tích DR6000