DỊCH VỤ: Quan trắc môi trường

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường – VIMCERTS 023

Căn cứ Quyết định số 2718/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài nguyên và môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường.

CÁC DỊCH VỤ về QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG mà TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CUNG CẤP gồm:

I. NƯỚC

  1. Nước mặt:

2. Nước dưới đất (nước ngầm)

3. Nước thải

4. Nước biển

II. KHÔNG KHÍ

2.1. KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

2.2. KHÍ THẢI

III. CHẤT THẢI RẮN

3.1. ĐẤT

3.2. BÙN

3.3. TRẦM TÍCH

3.4. CHẤT THẢI

Ngoài ra còn một số dịch vụ QUAN TRẮC LẤY MẪU MÔI TRƯỜNG khác như:

  1. Lấy mẫu môi trường lao động
  2. Lấy mẫu chất thải nguy hại
  3. Lấy mẫu theo nhu cầu của Hộ gia đình hoặc Doanh nghiệp
  4. Nghiên cứu, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật quan trắc các thông số môi trường cho các đơn vị có nhu cầu.
  5. Tham gia cùng Cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đoàn giám sát thanh kiểm tra về môi trường.

Chúng tôi còn có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị đầu ngành như: Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; trong công tác phối hợp lấy mẫu và phân tích mẫu với các thông số đặc biệt như: Phóng xạ, Dioxin,…

(Để biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Hành chính – Tổng hợp : SĐT 02033 833302 )