Lịch sử hình thành và phát triển

GẦN 20 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN..

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG là đơn vị sự nghiệp trực thuộc SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG tỉnh Quảng Ninh. Được thành lập theo quyết định QĐ 305/QĐ-UB ngày 16/01/2004 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH.

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường được hình thành tiền thân là Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường. Trung tâm hoạt động theo quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên.

Từ ngày đầu thành lập (2004) Trung tâm với số lượng 05 viên chức đầu tiên, cho đến nay (2021) tổng số lượng Viên chức và người lao động của Trung tâm đã ngày càng lớn mạnh.

Hiện tại , Trung tâm có các cán bộ chuyên môn đa ngành với nhiều lĩnh vực như: Môi trường, Sinh học, Hóa học, Thổ nhưỡng, Công nghệ thực phẩm, Địa lý, Khí tượng thủy văn, Thủy lợi, Khai thác mỏ, Điện tử, Công nghệ thông tin,…

Quá trình hình thành và phát triển theo thời gian, tổ chức bộ máy Trung tâm từng bước kiện toàn, biên chế được tăng cường và bổ sung, khi thành lập chỉ có 01 Phó Giám đốc phụ trách đến nay có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ.

Cơ sở vật chất được tăng cường, trụ sở làm việc gồm 2 khối nhà 3 tầng và 4 tầng được cải tạo nâng cấp và bàn giao sử dụng năm 2017. Trong đó riêng khối nhà 3 tầng là chỉ để dành cho các khu vực chuyên môn đặt các hệ thống phân tích hiện đại của việc phân tích mẫu và phòng thí nghiệm. Khu nhà 4 tầng cho các phòng ban và bộ phận nghiệp vụ còn lại. Trung tâm liên tục được đầu tư cơ sở vật chất, các máy móc, thiết bị từ nhiều dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường của tỉnh cũng như tự trang bị.


Trải qua hơn 17 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng và trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động, một số thành tích được cụ thể như sau: Thực hiện hoạt động khoa học kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước: Đánh giá hiện trạng môi trường của tỉnh hàng năm và 5 năm, góp phần vào công tác quy hoạch, định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp phù hợp với quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh.


Chặng đường đã qua là kết quả bước đầu, với sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Sở, các phòng chức năng của Sở và các cấp các ngành liên quan. Chặng đường tiếp theo, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục cũng cố về mọi mặt, phát huy các thế mạnh thúc đẩy sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Sở, Ngành.

(Profile giới thiệu năng lực của Trung tâm)