Phòng Tư vấn dịch vụ và Môi trường

Số điện thoại liên hệ công việc: 0203 365 9229

Trưởng phòng: Nguyễn Trung Ngọc  SĐT: 0912 401 360

4. Phòng Tư vấn dịch vụ môi trường

a. Chức năng

Là phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm thực hiện các hoạt động tư vấn môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn

  • Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Quảng Ninh phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
  • Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng quý, báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh hàng năm và báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh 5 năm. Các báo cáo chuyên đề về môi trường theo yêu cầu lãnh đạo Trung tâm.
  • Tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.
  • Tham gia công tác truyền thông và giáo dục môi trường khi có yêu cầu. Chủ trì, xây dựng và phát triển hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật
  • Quản lý và sử dụng hiệu quả các tài sản được Trung tâm giao.
  • Làm đầu mối đề xuất, xây dựng, triển khai các chương trình dự án nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên môi trường.
  • Tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi có yêu cầu.
  • Thực hiện các hoạt động dịch vụ từ vấn về môi trường như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường và các báo cáo khác theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm
  • Tham mưu với ban Lãnh đạo Trung tâm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc chuyên môn.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc yêu cầu.