Phòng Quan trắc môi trường

Số điện thoại liên hệ công việc: 02033 633618

  • Trưởng phòng: Đỗ Thị Ni Tan  SĐT: 0914 253 982

  1. Phòng Quan trắc môi trường

a. Chức năng

Là phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm thực hiện các hoạt động quan trắc hiện trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn

  • Thực hiện các nhiệm vụ quan trắc hiện trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường theo sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.
  • Chủ trì thực hiện các chương trình quan trắc môi trường theo các hợp đồng dịch vụ sự nghiệp công về lĩnh vực tài nguyên môi trường, các hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ về môi trường được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ theo quy định của pháp luật, phù hợp với các yêu cầu của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP và theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017.
  • Quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị tài sản được Trung tâm giao.
  • Tham gia các hoạt động đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật quan trắc hiện trưởng khi có yêu cầu.
  • Tham mưu với ban Lãnh đạo Trung tâm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc chuyên môn,
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc yêu cầu.