Phòng Quan trắc Môi trường tự động

Số điện thoại liên hệ công việc: 02033 634 903

 • Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Biển SĐT: 0986 202 262
 • 5. Phòng Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động

  a. Chức năng

  Là phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm thực hiện quản lý vận hành hệ thống quan trắc môi trường trên địa bản tỉnh.

  b. Nhiệm vụ, quyền hạn

  Quản lý, vận hành toàn bộ hoạt động của Hệ thống quan trắc môi trường tự động (bao gồm các trạm quan trắc môi trường tự động, Phòng tiếp nhận và xử lý dữ liệu, bảng điện tử hiển thị thông tin mỗi trường) trên địa bản tỉnh Quảng Ninh được đầu tư từ nguồn ngân sách.

  Quản lý thông tin số liệu: tiếp nhận, lưu trữ, xử lý, báo cáo, công bố số liệu của Hệ thống quan trắc môi trường tự động từ nguồn ngân sách và số liệu từ các trạm quan trắc môi trường tự động không do ngân sách nhân nước đầu tư. Truyền số liệu quan trắc từ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường về Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường và tích hợp với hệ thống chính quyền điện tử của Tỉnh.

  Cập nhật thông tin về tình trạng hoạt động của các hệ thống thiết bị lưu trữ, truyền nhận số liệu (hệ datalogger) và hoạt động hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng từ các trạm quan trắc môi trường không do ngân sách nhà nước đầu tư.

  Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm các phương án và giám sát hoạt động hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, thay thế vật tư tiêu hao định kỳ, phương án đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề cho cán bộ vận hành hệ thống trắc môi trường tự động do ngân sách nhà nước đầu tư.

  Quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị tài sản được Trung tâm giao

  Tham mưu với ban Lãnh đạo Trung tâm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc chuyên môn.

  Thực hiện các công việc khác do Giám đốc yêu cầu