Phòng Phân tích Môi trường

Số điện thoại liên hệ công việc: 02033 634902

  • Trưởng phòng: Nguyễn Hoài Phương SĐT: 0789 271 863

3. Phòng Phân tích Môi trường

a. Chức năng

Là phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm thực hiện các hoạt động phân tích môi trường quản lý phòng thí nghiệm của Trung tâm.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn

  • Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng đối với hoạt động phân tích trong phòng thí nghiệm theo các quy định của pháp luật và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP.
  • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, các thiết bị phân tích và dụng cụ thí nghiệm được Trung tâm giao
  • Tham gia nghiên cứu, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật phân tích các thông số môi trường khi có yêu cầu
  • Tham mưu với ban Lãnh đạo Trung tâm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc chuyên môn.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc yêu cầu.