Phòng Hành chính – Tổng Hợp

Số điện thoại liên hệ công việc: 02033 833302

Trưởng phòng : Bùi Văn Trung SĐT: 0888 586 368

 1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

a. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm trong công tác tham mưu về: Tổng hợp báo cáo; Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Tổ chức cán bộ, Hành chính, quản trị, tài vụ Thi đua, khen thưởng, kỷ luật

b. Nhiệm vụ, quyền hạn

 • Xây dựng kế hoạch công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất về tinh hình hoạt động, công tác tổ chức, hành chính, tài chính của Trung tâm. – Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm. Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 • Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch thu chỉ hàng năm, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị như: Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh hàng năm, quan trắc hiện trạng môi trường của tỉnh Quảng Ninh 5 năm, duy trì vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh…
 • Quản lý, theo dõi các tài sản, phương tiện của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán của Trung tâm. – Xây dựng kế hoạch mua sắm, sử dụng và sửa chữa tài sản, thiết bị hoá chất, vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm… phục vụ các hoạt động chuyển môn và các hoạt động khác của Trung tâm.
 • Chủ trì hoạt động thương thảo hợp đồng, soạn thảo, quản lý hợp đồng dịch vụ và các thủ tục khác về tài chính của hợp đồng.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng.
 • Chủ trì, tham gia và phối hợp với các phòng chuyên môn khác trong các hoạt động dịch vụ tư vấn về tài nguyên và môi trường
 • Chủ trì xây dựng, triển khai các chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực cho Trung tâm.
 • Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật hàng năm của Trung tâm theo quy định của Pháp luật; Quản lý nội vụ cơ quan, duy trì thường xuyên các mặt công tác hành chính, quản trị, văn thư, tập vụn
 • Tham mưu với ban Lãnh đạo Trung tâm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc chuyên môn,
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc yêu cầu :