Năng lực được công nhận

  • 1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (VIMCERTS 023)
  • 2. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • 3. CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHUẨN ISO/IEC 17025: 2017 (VILAS 396)
  • 4. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 5. Quyết định chứng nhận Đủ điều kiện theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP về việc ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (Lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận đủ điều kiện)