DỊCH VỤ: Kiểm định hiệu chuẩn Phương tiện đo nhóm 2

Kiểm định viên tác nghiệp trên xe nghiệp vụ
Xe kiểm định hiệu chuẩn các loại phương tiện đo nhóm 2

Ngày 12/06/2020 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ khoa học công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận số ( 1805/TĐC-TL) về việc Cung cấp dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Ninh.

Theo đó: trong hoạt động kiểm định; Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Ninh thuộc Sở tài nguyên và môi trường Quảng Ninh được sử dụng dấu Hiệu chuẩn mang số đăng ký : ĐK469

Ngày 02/07/2020 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ khoa học công nghệ đã có quyết định số ( 1150/QĐ-TĐC) về việc chỉ định tổ chức kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Và Quyết định số (QĐ 1152/QĐ-TĐC) về việc chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường.

Theo đó: trong hoạt động kiểm định; Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Ninh thuộc Sở tài nguyên và môi trường Quảng Ninh được sử dụng dấu kiểm định mang ký hiệu : N414

Và Chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường cho 19 cá nhân thuộc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Ninh.

 • NĂNG LỰC HIỆU CHUẨN – KIỂM ĐỊNH

Hiện tại TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG đáp ứng các dịch vụ KIỂM ĐỊNH và HIỆU CHUẨN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 như sau:

 1. Phương tiện đo pH (KIỂM ĐỊNH) – Phạm vi 0-14 pH; cấp độ chính xác 0,05 pH; Chế độ kiểm định: ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa…
 2. Phương tiện đo DO (KIỂM ĐỊNH) – Phạm vi 0-20 mg/l hoặc 0-200% oxy bão hòa; cấp độ chính xác 6% giá trị đọc; Chế độ kiểm định: ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa…
 3. Phương tiện đo Nhiệt độ (HIỆU CHUẨN + Cấp độ chính xác 0,10C)
 4. Phương tiện đo TSS (HIỆU CHUẨN + Cấp độ chính xác 2%)
 5. Phương tiện đo COD (HIỆU CHUẨN + Cấp độ chính xác 2%)
 6. Phương tiện đo CN- (HIỆU CHUẨN + Cấp độ chính xác 2%)
 7. Phương tiện đo F- (HIỆU CHUẨN + Cấp độ chính xác 2%)
 8. Phương tiện đo Cr6+ (HIỆU CHUẨN + Cấp độ chính xác 2%)
 9. Phương tiện đo Fe (HIỆU CHUẨN + Cấp độ chính xác 2%)
 10. Phương tiện đo Mn (HIỆU CHUẨN + Cấp độ chính xác 2%)
 11. Phương tiện đo lưu lượng trong kênh hở (HIỆU CHUẨN + Cấp độ chính xác 5%)

(Liên hệ phòng Hành chính – Tổng hợp : SĐT 02033 833302 để biết thêm chi tiết)