Chức năng nhiệm vụ

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG là đơn vị sự nghiệp trực thuộc SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG tỉnh Quảng Ninh. Được thành lập theo quyết định QĐ 305/QĐ-UB ngày 16/01/2004 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH.

a) Chức năng

1. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng như sau:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quan trắc và lập báo cáo hiện trạng môi trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh;

Quản lý, vận hành các Hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Cung cấp dịch vụ tư vấn về tài nguyên và môi trường theo quy định của Pháp luật.

2. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường:

Hàng năm phối hợp với Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ Môi trường và các phòng có liên quan xây dựng kế hoạch nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường được giao; Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh hàng năm và báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 05 năm theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý tài nguyên và môi trường.

Tham gia công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

2. Quản lý và vận hành các phòng thí nghiệm, trang thiết bị quan trắc phân tích môi trường và Hệ thống các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh.

3. Cung cấp dịch vụ tư vấn về quan trắc tài nguyên và môi trường

a) Thực hiện đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường; kiểm kê chất thải; quan trắc chất lượng môi trường cho các doanh nghiệp; xét nghiệm, phân tích nước sạch, nước đóng chai phục vụ cho mục đích ăn uống và sinh hoạt.

b) Tư vấn lập hồ sơ thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường bao gồm:

– Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành, Hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường, Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Các báo cáo điều tra, khảo sát, đánh giá về tài nguyên, sinh vật…;

– Hồ sơ xin cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép về tài nguyên nước; dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

– Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chủ nguồn thải khí thải công nghiệp, báo cáo chủ nguồn thải nguy hại; hồ sơ xin cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả khí thải công nghiệp,….;

– Phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất…;

c) Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật về quan trắc, phân tích; hiệu chuẩn, bảo trì thiết bị, dụng cụ phân tích, quan trắc, các trạm quan trắc tự động, tham gia công tác truyền thông và giáo dục môi trường;

d) Thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị quan trắc tài nguyên và môi trường.

e) Được quyền liên doanh, liên kết, tham gia hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các chương trình, đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường;

g) Chủ trì hoặc phối hợp chuyển giao các công nghệ về môi trường theo quy định của Pháp luật.Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định nhằm phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; Tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động.

4. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định nhằm phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; Tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giao.