Ban Giám đốc Trung tâm

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

 Địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-383.3302;  Fax: 0203-383.3302

E-mail: ttqtvptmt.stnvmt@quangninh.gov.vn

Website http://quantracquangninh.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc:
– Trình độ CM: 
– Trình độ LLCT: 
– Điện thoại văn phòng:
– Điện thoại di động:
– Email:
Trần Thanh Tùng
Thạc Sỹ          
Cao Cấp       
0203-383.3302
 0913.355.086
tranthanhtung@quangninh.gov.vn
Phó Giám Đốc:  
– Trình độ CM: 
– Trình độ LLCT: 
– Điện thoại văn phòng:
– Điện thoại di động:
– Email:
Nguyễn Quốc Anh
Thạc Sỹ          
Cao Cấp 
0203-363.3616
0912.000.250
nguyenquocanh@quangninh.gov.vn