Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và biên chế

  • Ban giám đốc gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật.
    • Giám đốc: TRẦN THANH TÙNG
    • Phó Giám đốc: NGUYỄN QUỐC ANH
  • Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp (Trưởng phòng: Bùi Văn Trung)

2. Phòng Quan trắc Môi trường (Trưởng phòng: Đỗ Thị Ni Tan)

3. Phòng Phân tích Môi trường (Trưởng phòng: Nguyễn Hoài Phương)

4. Phòng Tư vấn dịch vụ môi trường (Trưởng phòng: Nguyễn Trung Ngọc)

5. Phòng Quản lý hệ thống Quan trắc môi trường tự động (Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Biển)