Ngày 17/11/2020 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khía XIV đã thống nhất thông qua Luật BVMT và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Theo các chuyên gia thì Luật BVMT 2020 có nhiều điểm mới, cùng Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường điểm qua một số chi tiết chính như sau:

1. Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác BVMT; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong các hoạt động BVMT.

2. Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính:

3. Đã định chế nội dung sức khỏe môi trường; bổ sung nhiều giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, môi trường nước.

4. Thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

5. Thống nhất thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân cấp triệt để cho địa phương:

+ Cắt giảm thủ tục gộp vào trong giấy phép môi trường (bỏ việc cấp giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi)

+ Thống nhất UBND tỉnh thẩm định, cấp phép đối với các dự án do cấp Bộ phê duyệt chủ trương, dự án đầu tư.

6. Lần đầu chế định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp

7. Cụ thể hóa các quy định về ứng phó BĐKH, thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước

8. Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản thiên nhiên phù hợp với pháp luật quốc tế về di sản thế giới, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế

9. Tạo lập chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên.

Kỳ sau, chúng ta cùng tìm hiểu xem các thủ tục hành chính về môi trường cần quân tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.